phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

EduFakty > Blog technologiczny

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

| Erasmus+

Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego jest jednostką naukowo-edukacyjną powołaną przez pracowników dydaktycznych i naukowców kilku polskich uczelni (m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Rzeszowski).

Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w ciągu dwóch lat swego istnienia zorganizował i współorganizował kilka Międzynarodowych Konferencji i Sympozjów 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza 2. Sympozjum poświęcone 25. rocznicy reaktywowania struktur archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Święci opiekunowie Polski i Ukrainy z Ziemi Lwowskiej” 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy” w Nałęczowie 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od „kwestii ruskiej” do polityki ukraińskiej Stowarzyszenie w partnerstwie z Ukrainą latem 2018 roku zrealizowało projekt pn „Język polski fundamentem utrzymania i budowy tożsamości narodowej Polaków”.

Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia sprawowali opiekę merytoryczną nad zajęciami z języka i kultury polskiej realizowanych w Łucku i innych ośrodkach wołyńskich. Materiały dydaktyczne przekazywane za pośrednictwem Stowarzyszenia służą młodzieży na Ukrainie dla przygotowania okolicznościowych spotkań o tematyce patriotycznej (3 Maja, Dni Pamięci Wołyńskiego Ludobójstwa, Dzień Niepodległości Polski, Uroczystości ku czci T. Kościuszki, J. I. Kraszewskiego i in.) Członkowie Stowarzyszenia od ponad roku prowadzą też zajęcia dydaktyczne w szkole języka polskiego prowadzonej przez Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zajęcia mają charakter nie tylko językowy, ale opierają się na rozwoju tożsamości narodowej i kulturowej. Prowadzone są w ramach umowy partnerskiej. Stowarzyszenie nie posiada pracowników etatowych, natomiast posiada zarejestrowanych ponad 30 członków. Wśród nich jest aktywnie działająca grupa młodzieży, która zainicjowała niniejszy projekt.

Education & Experience Exchange

| Aktualności, Erasmus+

Oj działo się działo… pierwsze spotkanie uczestników projektu Erasmus+ Education & Experience Exchange już za nami. – Mam nadzieję, że przebiegło ciekawie, merytorycznie i było inspiracją dla nas wszystkich – mówi Maciej Kułak, koordynator z ramienia lidera wiodącego.

 

Uczestnicy spotkania mogli przekonać się jaką rolę odgrywają nowe technologie w życiu młodych ludzi już dziś, a także jaką będą odgrywały za kilka lat. A postęp jest oszałamiający. Przedstawiciele uniwersytetów w Alany’i (Turcja) i Bukareszcie (Rumunia) wzięli udział w konferencji „Innowacyjna edukacja”, której częścią był pokaz najnowszych rozwiązań technologicznych skierowanych do szkół i uczelni. Partnerzy mogli sprawdzić m.in. na czym polega rozszerzona rzeczywistość i jak ów wynalazek można wykorzystać edukacyjnie.

 

Z uczestnikami  rozmawiał również Piotr Olszówka, poseł na Sejm RP, gość honorowy spotkania.

 

Uniwersytet Titu Maiorescu

| Erasmus+

Uniwersytet Titu Maiorescu obejmuje wszystkie typy szkolnictwa wyższego: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie organizowane przez wydziały Medycyny stomatologicznej i Prawa. Programy studiów organizowane dla edukacji w pełnym wymiarze godzin i formy uczenia się na odległość są zróżnicowane i stale się rozwijają, a także zostały wybrane w taki sposób, aby lepiej reagować na potrzeby rynku pracy. Obecnie Uniwersytet organizuje 19 programów studiów licencjackich, 25 programów studiów magisterskich, natomiast w dwóch szkołach doktoranckich działalność dydaktyczna i naukowa organizowana jest według 12 dziedzin naukowych. Członkowie kadry nauczycielskiej są wysoko wykwalifikowani. Uniwersytet koncentruje się w szczególności na badaniach naukowych, kładąc nacisk na badania odkrywcze i pionierskie oparte na podejściu interdyscyplinarnym.

Uniwersytet przykłada olbrzymią wagę do samodzielnego zdobywania wiedzy przez swoich studentów, w tym wiedzy zdobywanej w internecie, z potwierdzonych merytorycznie źródeł, co zostało zdeterminowane potrzebami i poszukiwaniami młodzieży, zrzeszonej w organizacjach studenckich na Uniwersytecie. Uniwersytet posiada w swoich strukturach dział projektów, który będzie pomagał młodzieży zrealizować projekt od strony formalnej, oraz nieformalne grupy młodzieży, które będą zaangażowane w realizację projektu.

Uniwersytet Alanya Hamdullah Emin Paşa

| Erasmus+

Uniwersytet Alanya Hamdullah Emin Paşa działa w sektorze edukacji od 2014 roku. Jest uznanym prywatnym uniwersytetem w Alanyi w Turcji. Ma trzy Katedry: Architektury, Sztuki i Projektowania, Ekonomii i Nauk Administracyjnych oraz cztery wydziały: Projektowanie i Zarządzanie Komunikacją, Gastronomia i Sztuki Kulinarne, Architektura, Zarządzanie Turystyką. Na uczelni są dwa instytuty: Instytut Nauki i Technologii oraz Instytut Nauk Społecznych, które zapewniają programy dla absolwentów i Szkołę Języków Obcych, na które składają się kursy: Basic English i Modern Languages. Na uczelni nauczanie jest w 100% w języku angielskim. Nie tylko wiedza teoretyczna i koncepcyjna, ale także praktyczna praca nad wykorzystaniem tej wiedzy w życiu biznesowym jest istotną częścią edukacji uniwersytetu. Podejście uczelni polega na uwzględnieniu różnic indywidualnych, przyjęciu różnorodności jako bogactwa i uznaniu interakcji ze światem za ważny atut. Interaktywne środowisko nauczania jest otwarte na indywidualne style uczenia się i zachęca do interdyscyplinarnych badań i synergii, wspierając badania i innowacje. Celem uczelni jest ukończenie studiów przez studentów jako przedsiębiorców i osób o wartości etycznej, a także z misją ochrony i promocji kultury. Z językiem angielskim jako medium nauczania, zagraniczną kadrą nauczycielską, programami wymiany, podwójnymi głównymi możliwościami i partnerstwem projektowym, głównym celem uczelni jest stać się międzynarodową uczelnią. Oprócz programów akademickich i naukowych, działania kulturalne stały się integralną częścią Uniwersytetu w Alanyi, które pomagają studentom stać się osobami rozwiązującymi problemy i krytycznymi myślicielami. Studenci kontynuują naukę i stają się kompetentnymi przywódcami o szerokich horyzontach, etycznymi i odpowiedzialnymi w przyszłości, którzy przyczynią się do dobrobytu ludzkości. Uczelnia dokłada wszelkich starań, by kształcić studentów, aby stali się pewni siebie, tolerancyjni i kreatywni oraz aby posiadali umiejętność samodzielnego myślenia. W naszej instytucji zarejestrowanych jest około 450 studentów.

 

| Aktualności, Edukacja i technologia, Erasmus+

Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych. Czas realizacji 12 miesięcy.

Cel projektu: kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań u młodzieży w wieku 19-24 lata w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja opracowania innowacyjnych materiałów multimedialnych z młodzieżą w Europie dotyczących bezpieczeństwa w sieci. W ramach działań w projekcie młodzież opracuje graficzne posty, krótkie filmy, animacje, prezentacje, karty pracy którymi będzie dzielić się poprzez sieci Instagram, FB i inne media społecznościowe.

Działania podejmowane w ramach projektu będą odbywały się pod opieką wykładowców i praktyków z dziedziny psychologii, pedagogiki z wykorzystaniem nowych multimediów.

Cele szczegółowe:

  • edukacja młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z medió;
  • poznanie możliwości eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania mediów społecznościowych;
  • kształtowanie u młodzieży postaw sprzyjających podejmowaniu dobrych decyzji związanych z czasem i doborem treści w mediach społecznościowych;
  • informowanie młodzieży, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w internecie.

Wypracowane zostaną 2 rezultaty:

1. materiały multimedialne dla młodzieży do udostępniania w sieciach społecznościowych dot bezpieczeństwa w sieci

2. poradnik online dot bezpieczeństwa dostępny w sieci

Dla młodzieży świat w mediach społecznościowych jest równoprawny ze światem rzeczywistym. Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej pozwoli wykorzystać synergię różnorodności każdego z krajów uczestniczących w zakresie podnoszenia kompetencji Bezpiecznego korzystania z sieci i mediów społecznościowych, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie. Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Zaangażowanie partnerów międzynarodowych pozwoli na opracowanie produktów, które będą mogły być użytkowane i będą stosowane w krajach partnerskich.

Opracowane produkty projektu będą stanowiły innowacyjne rozwiązania dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

I Forum Dyrektorów Szkół i Samorządowców tuż, tuż

| Bez kategorii, Konferencje, Konferencje i szkolenia

Już wkrótce w Nałęczowie odbędzie się I Forum Dyrektorów Szkół i Samorządowców. – To szczególna konferencja łącząca dwie jakże istotne dla edukacji grupy: dyrektorów placówek oraz samorządowców – mówi Maciej Kułak, redaktor naczelny magazynu EduFakty, organizator spotkania.

 

Do malowniczego Nałęczowa zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstwa edukacji oraz cyfryzacji. Swój udział potwierdził już też m.in. Wojewoda Lubelski oraz parlamentarzyści. – Liczymy, że uczestnicy otrzymają solidną porcję wiedzy na temat przygotowywanych przez rząd reform – przekonuje Maciej Kułak.

 

Na uczestników czeka jednak też znacznie więcej. Nie zabraknie też wykładów i warsztatów z wykorzystania nowych technologii w codziennej pracy szkoły i urzędu czy też różnego rodzaju ciekawostek. Więcej informacji na http://edufakty.pl/konferencje/forum-dyrektorow/

 

II Konferencja Rektorów i Zarządzających Szkołami Wyższymi

| Bez kategorii, Konferencje, Konferencje i szkolenia

Konferencja już za nami. Wszystkim uczestnikom, partnerom, gościom serdecznie dziękujemy. Gorąco wierzymy, że był to dla Państwa czas spędzony tak miło jak i pożytecznie.

Pochłonięci matematyką bez reszty

| Bez kategorii

Matematyki nie powinno się uczyć w oderwaniu od rzeczywistości. Wyjęta poza codzienne sprawy wydaje się sucha i odległa. Pomimo swej precyzyjnej mierzalności, paradoksalnie największą trudność sprawia zmierzenie jej przydatności w życiu codziennym. A przecież matematyka towarzyszy nam w tak wielu prozaicznych czynnościach. Czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele matematycznych zadań rozwiązujemy każdego dnia.

Artykuł do pobrania

Ku wzajemnemu poznaniu

| Bez kategorii

Prawie 50 studentów wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy przyjechało do Chełma (17-21 października 2016 r) w ramach projektu „Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja alter eko, a cały projekt został sfinansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

Artykuł do pobrania

Arkusz kalkulacyjny nie tylko na matematyce

| Multimedia

Wśród wielu programów komputerowych wykorzystywanych w procesie kształcenia na szczególną uwagę zasługują programy do projektowania arkuszy kalkulacyjnych. Programy te mogą znaleźć zastosowanie nie tylko na zajęciach informatycznych (informatyce lub zajęciach komputerowych), ale również na zajęciach niemalże każdego przedmiotu.

Artykuł do pobrania

 

Strona 1 z 912345...Ostatnia »